Trang chủ
English
Tin nổi bật
Website sở ngành
Các hoạt động trong huyện
 Bản in     Gởi bài viết  
Mặt trận TQVN huyện phát huy tốt sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
Trong những năm qua mặt trận tổ quốc huyện Bù Đốp đã không ngừng tập hợp, mở rộng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Là một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, từ khi thành lập huyện tháng 5/2003 đến nay

Mặt trận Tổ quốc huyện Bù Đốp phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu cấp ủy chỉ đạo tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân. Trong đó Ủy ban MTTQ huyện đã coi trọng mở rộng cơ cấu theo hướng tăng thêm các tổ chức thành viên và tăng thêm người tiêu biểu, chức sắc, tôn giáo, già làng, trưởng ấp. Nhiều tổ chức thành viên đã tích cực hoạt động, phát triển thêm hội viên, đoàn viên. Tiêu biểu là Hội CCB, năm 2003 số hội viên là 793, đến nay số hội viên đã lên là 1.556 hội viên. Hội nông dân có tỷ lệ thu hút hội viên cao, đầu năm 2003 số hội viên là 2.749, đến nay là 4.616 hội viên. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện thường xuyên coi trọng vận động các chức sắc tôn giáo, đồng bào có đạo thực hiện tốt chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, sống Tốt đời, đẹp đạo, Kính chúa yêu nước, xây dựng cuộc sống Từ bi, hiếu nghĩa... Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường phổ biến các chủ trương, đường lối, chỉ thị, NQ, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; triển khai, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Nhận thức được nâng lên, các tầng lớp nhân dân tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn. Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã tranh thủ các già làng, trưởng ấp, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc, vận động đồng bào đoàn kết thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng thôn, ấp văn hóa. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, MTTQ các cấp trong toàn huyện đã triển khai cuộc vận động đến 100% khu dân cư; tuyên truyền rộng rãi để nhân dân nắm được những nội dung và những tiêu chuẩn cụ thể của khu dân cư, gia đình văn hóa… trên cơ sở đó cùng nhau phấn đấu thực hiện tốt cuộc vận động. Cuộc vận động được thực hiện đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nhiều phong trào được nhân dân đồng tình ủng hộ, đã phát triển sâu rộng như phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “Toàn dân bảo vệ ANTQ”… Nhân dân tích cực chăm lo sự nghiệp giáo dục, thực hiện chính sách dân số, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí; tích cực phát triển kinh tế; thực hiện quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ…. Nhiều xã, thị trấn, khu dân cư, nhiều gia đình, dòng họ xây dựng được quỹ khuyến học, khuyến tài động viên con em học tập. Hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa được nhân dân tham gia tích cực đã giữ gìn và phát huy truyền thống tương thân tương ái, uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Nổi bật là cuộc vận động ủng hộ quỹ “Ngày vì người nghèo”, xóa nhà tạm; giúp nhau XĐGN. Mặt trận huyện đã phối hợp với các tổ chức thành viên và các cơ quan chức năng tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, tạo điều kiện về giống, vốn, đồng thời vận động giúp nhau ngày công và vật chất để đoàn viên, hội viên phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng, góp phần hạ tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm từ 11,25% năm 2011 xuống 4,48% hiện nay. Nhiều khu dân cư đã huy động sức dân cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn. Có thể nói các phong trào thi đua, các cuộc vận động xã hội do Mặt trận Tổ quốc khởi xướng và chủ trì đã được các tầng lớp nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào rộng lớn mang tính toàn dân, toàn diện. Qua thực hiện phong trào, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, nhân dân đã thấy rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong cộng đồng, từ đó tự giác đóng góp cùng cộng đồng xây dựng khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Không chỉ tập hợp phát huy sức mạnh đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, trong những năm qua Mặt trận Tổ quốc huyện Bù Đốp còn tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của của các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết, cứu trợ đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra, cụ thể từ năm 2011 đến nay đã toàn huyện đã xây dựng được 55 căn nhà tình nghĩa, tặng 8.045 phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; xây dựng 90 nhà đại đoàn kết từ quỹ ngày vì người nghèo. Những năm qua mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đế cơ sở đã thể hiện vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương, từng bước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tặng nhà tình thương cho hội viên nông dân xã Thiện Hưng
Đoàn viên thanh niên huyện tặng quà cho gia đình khó khăn ở xã Hưng Phước

Thế Toàn
 

[Trở về]
Thông báo mới
Báo điện tử
myanmar adventure travel | vận tải bắc nam | taxi tải | bán vật tư quảng cáo alu mica| bo chia hdmi | máy chạy bộ | cau thang inox | gian hàng online | sửa máy giặt | du lịch thái lan | gối thảo dược
Unicode | Góp ý
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐỐP, TỈNH BÌNH PHƯỚC
ÐC: Ð.Lê Hồng Phong, Khu Phố Thanh Xuân – Thị trấn Thanh Bình – Huyện Bù Ðốp -
Chịu trách nhiệm: Mai Văn Sang - Chánh văn phòng ÐT: 0651.3563.572 – Fax: 0651.3563.583
( Email: vphdndubnd.hbdo@binhphuoc.gov.vn or webbudop@gmail.com )
Quản trị mạng: Mr. Tình – ÐT: 0651.3564.150 DÐ: 0964 300139 or 0919300139
vé máy bay lý hải |Trường Cao đẳng Dược Hà Nội| Trung cấp Dược| Tuyển dụng Y Dược |Diễn đàn sinh viên Y Dược| gian hàng online