HĐND HUYỆN BÙ ĐỐP KHÓA III, NHIỆM KỲ 2011-2016: ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Thứ tư - 20/04/2016 10:07 904 0

HĐND HUYỆN BÙ ĐỐP KHÓA III, NHIỆM KỲ 2011-2016:  ĐỔI MỚI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên.
 Quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của các cơ quan hành pháp cùng cấp; việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân; việc tuân theo pháp luật của cả hệ thống chính trị, của công dân ở địa phương. Với vai trò, chức năng, nhiệm vụ đó, trong nhiệm kỳ 2011 - 2016 vừa qua, HĐND huyện Bù Đốp đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Từ đó đã góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
HĐND huyện Bù Đốp, khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 31 đại biểu, trong đó, có 8 đại biểu nữ, 2 đại biểu dân tộc thiểu số, 1 đại biểu tôn giáo. Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND huyện đã bầu các chức danh trong thường trực HĐND và các ban của HĐND, đồng chí Nguyễn Hồng Trà - TUV - nguyên Bí Thư Huyện Ủy được bầu giữ chức chủ tịch HĐND huyện. Do có sự thay đổi về nhân sự, ngày 04/4/2014 HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8, bầu đồng chí Đoàn Văn Thảo UV.BTV Huyện ủy - Nguyên Chỉ huy trưởng BCHQS huyện giữ chức vụ chủ tịch HĐND huyện; tại kỳ họp lần thứ 12 ngày 16-11-2015, HĐND huyện tiếp tục kiện toàn các chức danh của Hội đông, trong đó đã bầu đồng chí Phạm Công Đức - Phó Bí Thư Thường Trực Huyện Ủy giữ chức chủ tịch HĐND huyện thay đồng chí Đoàn Văn Thảo chuyển công tác khác.

Tuy có nhiều lần thay đổi về cơ cấu nhân sử của HĐND, song đây cũng là nhiệm kỳ tiếp tục đánh dấu nhiều đổi mới quan trọng, sâu rộng trong hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. Nội dung các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định trách nhiệm của đại biểu dân cử với cử tri và vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo luật định.
Đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp
Một trong những nét đổi mới, nổi bật của HĐND huyện trong nhiệm kỳ qua là công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp. Để làm tốt vấn đề này, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện đã ban hành chương trình công tác, bao gồm kế hoạch giám sát, khảo sát, kế hoạch thực hiện chương trình, nội dung các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, đảm bảo khoa học, hợp lý, không trùng chéo giữa hoạt động của Thường trực và các ban của HĐND. Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân được xây dựng chi tiết, cụ thể, bám sát chương trình làm việc của Huyện uỷ, phù hợp với chương trình làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện rà soát các nội dung chuyên đề để điều chỉnh, bổ sung kịp thời vào chương trình kỳ họp; tổng hợp, rà soát việc thực hiện lời hứa, ý kiến, kiến nghị của cử tri để báo cáo trước Hội đồng nhân dân. Thường trực HĐND huyện đã phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện để phục vụ cho kỳ họp. Việc điều hành Kỳ họp được diễn ra theo hướng đổi mới, phát huy dân chủ, nêu cao ý thức trách nhiệm của đại biểu; tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình và tham gia đề xuất các giải pháp để Nghị quyết các kỳ họp có tính khả thi cao khi triển khai thực hiện trong thực tiễn. Việc điều hành kỳ họp linh hoạt, dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Từ đó trách nhiệm của đại biểu cũng như chất lượng phiên chất vấn được nâng lên; tạo không khí dân chủ, cởi mở, thẳng thắn trong thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, phát huy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu trước cử tri cũng như trách nhiệm của người trả lời chất vấn. Công tác tuyên truyền về kỳ họp đã được quan tâm, thực hiện thông qua các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, thông qua hệ thống Đài Truyền thanh. Những nội dung cần tập trung tuyên truyền được giao cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thông tin, tuyên truyền; Phối hợp với Đài Truyền thanh - truyền hình huyện tăng cường thực hiện các tin, bài, phản ánh tiến độ, kết quả thực hiện lời hứa, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước mỗi kỳ họp để cử tri theo dõi, giám sát và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện lời hứa trước cử tri.
Đổi mới ra quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương
Bên cạnh việc đổi mới công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp, việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của HĐND cũng có nhiều đổi mới. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện luôn bám sát Nghị quyết của Huyện ủy và chương trình kế hoạch đề ra để tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức 13 kỳ họp, trong đó đã ban hành 100 Nghị quyết về những vấn đề quan trọng của địa phương, về chủ trương, giải pháp chiến lược, nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Các nội dung Hội đồng nhân dân huyện quyết định tại kỳ họp được xem xét, bàn bạc thấu đáo. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau đều được các cơ quan phân tích, làm rõ để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có thêm căn cứ xem xét, biểu quyết thông qua nghị quyết. Các nghị quyết chuyên đề được thông qua tại các kỳ họp có tính khả thi với giải pháp đồng bộ, trọng tâm, cụ thể đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng thời là cơ sở pháp lý quan trọng để Ủy ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị có liên quan chỉ đạo điều hành, góp phần tích cực thực hiện hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện trong 5 năm qua. Sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện phối hợp với các ngành, các địa phương trong huyện tham dự các kỳ họp của HĐND xã, thị trấn để triển khai kịp thời các nghị quyết của HĐND huyện. Phối hợp với UBND, UBMTTQVN huyện tổ chức các hội nghị triển khai, tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển KT-XH đã được HĐND huyện quyết định sớm đi vào thực tiễn.
Đổi mới, tăng cường công tác giám sát của HĐND, TT HĐND và các ban của HĐND
Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của HĐND, vì vậy trong nhiệm kỳ qua, HĐND, TT HĐND và các ban của HĐND huyện đã tăng cường công tác giám sát tại kỳ họp và giám sát chuyên đề giữa hai kỳ họp. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề đã tổ chức được 30 đoàn giám sát. Các hoạt động giám sát chuyên đề ngày càng đi vào chiều sâu. Các chương trình giám sát có thành phần gọn hơn, kế hoạch giám sát cụ thể, rõ việc và được phát hành sớm; thời gian giám sát không kéo dài, nội dung giám sát tập trung vào các vấn đề nổi cộm đang được dư luận xã hội quan tâm. Quy trình giám sát tiếp tục được cải tiến. Trong quá trình giám sát đã tiến hành các hoạt động khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở, làm việc với những đơn vị có liên quan để làm rõ hơn những vấn đề cần giám sát. Các kiến nghị sau giám sát cụ thể, khả thi để cơ quan, đơn vị được kiến nghị có thể thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát. Các thành viên đoàn giám sát đều đã được tập huấn về nhiệm vụ, kỹ năng hoạt động. Vì vậy hoạt động giám sát ngày càng đổi mới, nâng cao. Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện còn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh khi về giám sát tại địa phương để cùng giám sát một số nội dung chuyên đề trên địa bàn, đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả.
Ngoài giám sát chuyên đề, giám sát thông qua các hoạt động tại kỳ họp cũng được thực hiện tốt. Tại các kỳ họp luôn dành thời gian thích hợp để đại biểu thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác của TT HĐND, UBND, Tòa án và Viện kiểm sát nhân dân. Trước các kỳ họp tổ chức họp các ban, tổ đại biểu HĐND để nắm bắt các vấn đề bức xúc, nổi cộm qua các đợt tiếp xúc cử tri, giám sát trước kỳ họp để thống nhất đưa vào nội dung chất vấn. Từ đó nêu cao trách nhiệm, vai trò của các cơ quan chức năng và người đại biểu cư tri.
Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND huyện; trong nhiệm kỳ qua, việc tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện được duy trì và đạt được nhiều kết quả quan trọng, giảm thời gian, công sức và chi phí đi lại của người dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngày càng có hiệu quả thiết thực. Các cơ quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên đôn đốc, chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện; chỉ đạo bộ phận tham mưu, giúp việc về công tác tiếp công dân các cơ quan có liên quan tổ chức họp giao ban thống nhất việc xử lý đơn, thư và được gửi đến các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Thường trực Hội đồng nhân dân chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị giao ban xem xét, định hướng giải quyết đối các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện. Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện và những đổi mới trong phối hợp, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo mà nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài nhiều năm trên địa bàn đã được giải quyết, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 20 buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND huyện. Trung bình mỗi đợt tiếp xúc có trên 200 cử tri tham gia với trên 160 ý kiến về nhiều lĩnh vực đời sống xã hội. Từ đó đã tạo được cầu nối, phản ánh được tâm tư nguyện vọng, củng cố niềm tin của cử tri đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền huyện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, sự đổi mới các hoạt động của HĐND huyện, trong nhiệm kỳ qua các mặt đời sống xã hội của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Kinh tế của huyện giữ được tốc độ tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt so nghị quyết đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; tốc độ tăng trưởng kinh tế 12,39%, Giá trị sản xuất ước tăng 12,24%. Trong đó, giá trị tổng sản lượng ngành công nghiệp tăng 17,20%; thu nhập bình quân đầu người 23,1 triệu đồng trên năm; các chương trình đột phá về đầu tư kết cấu hạ tầng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Tổng thu ngân sách địa phương 5 năm bình quân đạt 238 tỷ đồng trên năm, đạt 120%. Tổng chi ngân sách nhà nước đạt 231 tỷ đồng, đạt 117% nghị quyết. Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, từng bước đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Diện mạo của huyện được đổi mới, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, niềm tin của nhân dân vào Đảng, chính quyền được củng cố. Đặc biệt, việc thực hiện đổi mới cách thức tổ chức hoạt động HĐND huyện về các chuyên đề lĩnh vực văn hóa xã hội, đã góp phần đáng kể vào chương trình giảm nghèo của huyện, giảm hộ khó khăn về nhà ở, từng bước ổn định, nâng cao chất lược cuộc sống nhân dân. Năm 2010 toàn huyện có 1.259 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,98%, đến cuối năm 2015 đã giảm hơn 636 hộ, chiếm tỷ lệ 4,48% tổng số hộ toàn huyện. Chất lượng giáo dục ngày một nâng lên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư. Từ đó góp phần hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mần non 5 tuổi, phổ cập THCS, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trẻ mầm non dưới 5 tuổi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, mạng lưới y tế được củng cố hoàn thiện. Công tác quản lý Nhà nước về y tế được tăng cường. Hiện toàn huyện có 5/7 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, có khoảng hơn 3 bác sĩ /1 vạn dân. Có được kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã cụ thế hóa các kế hoạch thực hiện các chương trình đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đề ra các giải pháp thiết thực, để làm cơ sở pháp lý cho UBND huyện và các ngành căn cứ thực hiện.
Một trong những thành quả quan trọng trong thực hiện phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 5 năm qua là kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Chương trình được triển khai tại 6 xã trên địa bàn huyện. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Kết quả, sau 4 năm thực hiện đã xây dựng được 8,5 km đường nhựa, 3,7 km đường bê tông xi măng, cải tạo nâng cấp các công trình trạm y tế, trường học, nhà văn hóa. Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng hữu cơ sinh học bước đầu mang lại hiệu quả đáng khích lệ góp phần nâng cao đời sống nhân dân. Khi triển khai chương trình Huyện Bù Đốp chọn xã Tân Thành và xã Thiện Hưng là 2 xã điểm xây dựng NTM. Đến nay, xã Thiện Hưng đạt 11/19 tiêu chí, xã Tân Thành đạt 12/19 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 7 đến 10 tiêu chí. 100% thôn ấp có điện lưới quốc gia, Bộ mặt nông thôn của huyện nhà có nhiều khởi sắc. Đường giao thông nông thôn được đầu tư xây dựng đảm bảo xe cơ giới đến được 100% các ấp.
Có thể nói, hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bù Đốp trong nhiệm kỳ qua đã để lại những dấu ấn đổi mới quan trọng, được cử tri và nhân dân trong huyện đánh giá cao. Đồng thời cũng mong muốn, tin tưởng, kỳ vọng nhiều hơn đối với Hội đồng nhân dân các cấp sẽ ngày càng khẳng định vị thế, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong nhiệm kỳ tiếp theo, xây dựng huyện Bù Đốp ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Thế Toàn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây