Thường trực Huyện ủy
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hà Anh Dũng
TUV - Bí thư Huyện ủy Hà Anh Dũng
2 Phạm Công Đức
UVBTV - Phó Bí thư thường trực Huyện Ủy Phạm Công Đức
3 Đoàn Văn Thảo
Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
4 Trần Đức Nha
UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Trần Đức Nha
5 Trịnh Tiến Tâm
UVBTV - Chánh Văn Phòng Huyện ủy Trịnh Tiến Tâm
LĐ HĐND-UBND HUYỆN
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
1 Hà Anh Dũng
Chủ tịch HĐND huyện Hà Anh Dũng
2 Nguyễn Hoành Sơn
Phó chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Hoành Sơn
3 Bùi Thị Thảo
Phó chủ tịch HĐND huyện Bùi Thị Thảo
4 Điểu Nen
Trưởng Ban Dân Tộc Điểu Nen
5 Trần Đức Nha
Trưởng Ban Pháp chế Trần Đức Nha
6 Trần Thị Hương Loan
Phó Ban Pháp chế Trần Thị Hương Loan
7 Phạm Văn Tình
Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Phạm Văn Tình
8 Nguyễn Thị Việt Hồng
Phó Ban kinh tế - Xã hội Nguyễn Thị Việt Hồng
Thường trực UBND huyện
9 Đoàn Văn Thảo
Chủ tịch UBND huyện Đoàn Văn Thảo
10 Nguyễn Văn Thịnh
Phó chủ tịch UBND huyện (Văn hóa - xã hội) Nguyễn Văn Thịnh
11 Diệp Hoàng Thu
Phó Chủ tịch UBND huyện (Kinh tế) Diệp Hoàng Thu
Cơ quan trực thuộc UBND huyện
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Phòng Văn hóa và Thông tin
Email:phongvhtt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
1 Nguyễn Văn Thịnh
Điện thoại:0918.615.570
Email: nguyenvanthinh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Văn Thịnh
2 Lê Đình Hiệu
Điện thoại:0918.410.117
Email: ledinhhieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Trưởng phòng Lê Đình Hiệu
3 Thùy Dương
P. Trưởng phòng Thùy Dương
4 Nguyễn Mạnh Chung
Điện thoại:0985.651.459
Email: nguyenmanhchung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Mạnh Chung
5 Chuyên viên
Điện thoại:0977.704.977
Email: nguyenducduy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Ngô Đức Duy Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Bích Huệ
Điện thoại:0972.491.340
Email: nguyenthibichhue.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Thị Bích Huệ
Phòng Nội vụ
Email:phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
7 Lê Thị Phương
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Lê Thị Phương
8 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:
06513.563848
Email: phongnv.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó Trưởng phòng Nguyễn Minh Phong
Phòng Tư pháp
9 Nguyễn Thị Thanh Hương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Hương
10 Trần Thị Hương Loan
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Thị Hương Loan
11 Nguyễn Hùng Vương
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Hùng Vương
12 Lê Đức Thuấn
Điện thoại:
0651.3563582
Email: phongtp.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Lê Đức Thuấn
Phòng Y tế
Email:Phongytehuyenbd@gmail.com
13 Nguyễn Hoài Anh
Điện thoại:
06513.564.020
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Hoài Anh
14 Nguyễn Thị Ái Nhi
Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Ái Nhi
15 Đàm Văn Thịnh
Điện thoại:
06513. 564.021
Email: phongyt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
NV Đàm Văn Thịnh
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Email:phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
16 Nguyễn Anh Tài
Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Nguyễn Anh Tài
17 Đỗ Minh Thắng
Điện thoại:
06513.563599
Email: phongtckh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Trưởng phòng Đỗ Minh Thắng
18 Lê Đình Việt
Điện thoại:
06513.563599
KTT Lê Đình Việt
19 Vũ Viết Tiệp
Điện thoại:
06513.563599
Chuyên viên Vũ Viết Tiệp
20 PhạmThị Thúy Hằng
Điện thoại:
06513.563599
Email: phamthithuyhang1981@gmail.com
Chuyên viên PhạmThị Thúy Hằng
21 Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại:
06513.563599
Email: nguyenhongtckh@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Thị Hồng
22 Huỳnh Ngọc Phi
Điện thoại:
06513.563599
Email: huynhphibudop@gmail.com
Chuyên viên Huỳnh Ngọc Phi
23 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:
06513.563599
Email: anhtuan10487@gmail.com
Chuyên viên Nguyễn Anh Tuấn
24 Nguyễn Thị Hoàng Yến
Điện thoại:
06513.563599
Email: hoangyen241288@gmail.com
Cán sự Nguyễn Thị Hoàng Yến
25 Đ/c Huyền
Điện thoại:
06513.563599
Chuyên Viên Đ/c Huyền
Phòng LĐTB&XH
Email:phongldtbxh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
26 Dương Thị Xuân
Điện thoại:
0918 832385
Email: duongthixuan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Dương Thị Xuân
27 Đặng Văn Sỹ
Điện thoại:
0979194772
Email: dangvansy.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đặng Văn Sỹ
28 Nguyễn Minh Phong
Điện thoại:0988933238
Email: nguyenminhphong.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Minh Phong
29 Nguyễn Thị Huyền
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthihuyen.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Thị Huyền
30 Nguyễn Văn Thắng
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenvanthang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Nguyễn Văn Thắng
31 Đinh Thị Lan Anh
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: nguyenthilan.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Đinh Thị Lan Anh
32 Hoàng Thanh Bình
Điện thoại:
06513.56.35.85
Email: hoangthanhbinh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Cán bộ Hoàng Thanh Bình
Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Email:phongnnptnt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
33 Huỳnh Thanh Vũ
Điện thoại:
06513564314
Email: huynhthanhvu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Trưởng phòng Huỳnh Thanh Vũ
34 Đặng Trọng Nam
Điện thoại:
06513564314
Email: dangtrongnam.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đặng Trọng Nam
35 Đoàn Mạnh Quang
Điện thoại:
06513564314
Email: doanmanhquang.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Đoàn Mạnh Quang
36 Trần Tuấn Anh
Điện thoại:
06513563598
Email: trantuananh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Tuấn Anh
37 Hồ Thị Đào
Điện thoại:
06513563598
Email: hothidao.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Hồ Thị Đào
38 Đỗ Thị Hoài Nhi
Điện thoại:
06513563598
Email: dothihoainhi.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đỗ Thị Hoài Nhi
39 Trương Công Phước
Điện thoại:
06513563598
Email: truongcongphuoc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trương Công Phước
40 Trần Trọng Thục
Điện thoại:
06513563598
Email: trantrongthuc.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Trần Trọng Thục
41 Đoàn Thị Hoài Nhi
Điện thoại:
06513563598
Email: doanthihoainh.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Đoàn Thị Hoài Nhi
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
Email:phongktht.hdbo@binhphuoc.gov.vn
42 Tạ Đình Quảng
Điện thoại:
06513.563578
Trưởng phòng Tạ Đình Quảng
43 Nguyễn Văn Phong
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanphong.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Phó phòng Nguyễn Văn Phong
44 Vũ Ngọc Hạnh
Điện thoại:
06513.563578
Email: vungochanh.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Vũ Ngọc Hạnh
45 Nguyễn Văn Sơn
Điện thoại:
06513.563578
Email: nguyenvanson.hdbo@binhphuoc.gov.vn
Chuyên viên Nguyễn Văn Sơn
46 Văn Công Danh
Chuyên viên Văn Công Danh
Thanh Tra huyện
Email:thanhtrahuyenbudop@gmail.com
47 Phạm Hữu Long
Điện thoại:
06513.563.597
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chánh thanh tra Phạm Hữu Long
48 Trương Đình Bắc
Điện thoại:
06513.563.646
Email: ttr.hbdo@binhphuoc.gov.vn
P. Chánh thanh tra Trương Đình Bắc
Phòng Dân tộc
Email:phongdt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
49 Nguyễn Hùng Cường
Điện thoại:01632369939
06513.564.667
Quyền Trưởng phòng Nguyễn Hùng Cường
50 Nguyễn Văn Tiến
Điện thoại:0977853953
06513.564.667
Cán bộ chính sách Nguyễn Văn Tiến
51 Trần Văn Vinh
Điện thoại:0988372797
06513.564.667
Cán bộ tuyên truyền Trần Văn Vinh
Phòng GD&ĐT
Email:phonggddt.hbdo@binhphuoc.gov.vn
52 Lê Đình Công
Điện thoại:
06513.563.333
Trưởng Phòng Lê Đình Công
53 Vũ Thị Chiến
Điện thoại:
06513.563.786
Email: chienpgd@gmail.com
P. TP (PTCM MN, THCS) Vũ Thị Chiến
54 Nguyễn Hữu Nhuận
Điện thoại:
06513.564.087
Email: Huunhuan@gmail.com
P. TP (PTCM TH, CMC-PCGD) Nguyễn Hữu Nhuận
Các Xã, Thị trấn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND Thị trấn Thanh Bình
1 Nguyễn Hữu Dũng
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng
2 Vũ Ngọc lễ
Điện thoại:
0651.3563.407
Phó chủ tịch Vũ Ngọc lễ
3 Trần Công Kích
Phó chủ tịch Trần Công Kích
UBND xã Hưng Phước
4 Nguyễn Hữu Duệ
Điện thoại:0165.533.5767
0651.6245.907
Chủ tịch Nguyễn Hữu Duệ
5 Nguyễn Đức Thắng
Điện thoại:0979.515.133
0651.3520.435
Phó chủ tịch Nguyễn Đức Thắng
6 Lê Thị Hồng Thịnh
Điện thoại:0918.410.117
0651.3520.435
Phó chủ tịch Lê Thị Hồng Thịnh
UBND xã Phước Thiện
7 Nguyễn Đức Huy
Điện thoại:0946.833.044
0651.3591.135
Chủ tịch Nguyễn Đức Huy
8 Đặng Văn Sáng
Điện thoại:0974.476.272
0651.3591.008
Phó chủ tịch Đặng Văn Sáng
9 Đinh Văn Bàng
Điện thoại:0983.600.024
0651.3591.141
Phó chủ tịch Đinh Văn Bàng
UBND xã Thiện Hưng
10 Trần Chí Công
Điện thoại:0984.861.090
0651.3557.141
Chủ tịch Trần Chí Công
11 Hồ Công Dục
Điện thoại:0919.766.702
Phó chủ tịch Hồ Công Dục
UBND xã Thanh Hòa
12 A Huy
Điện thoại:0984.384.397
0651.3590.821
Chủ tịch A Huy
13 A Quốc
Điện thoại:0985.996.811
0651.3590.821
Phó chủ tịch A Quốc
UBND xã Tân Thành
14 Nguyễn Văn Nu
Điện thoại:0988.488.727
0651.3553.707
Chủ tịch Nguyễn Văn Nu
15 Hoàng Minh Dũng
Điện thoại:01666.923.979
0651.3553.418
Phó chủ tịch Hoàng Minh Dũng
16 Trần Ngọc Hỷ
Điện thoại:0985.996.737
0651.3553.418
Phó chủ tịch Trần Ngọc Hỷ
UBND xã Tân Tiến
17 Võ Hoàng Vũ
Điện thoại:0919.015.679
0651.3528.043
Chủ tịch Võ Hoàng Vũ
18 Trần Văn Thành
Điện thoại:
0651.3528.341
Phó chủ tịch Trần Văn Thành
19 Dương Văn Gân
Điện thoại:0979.765.766
0651.3528.341
Phó chủ tịch Dương Văn Gân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây