Phòng Kinh tế - Hạ tầng
  • Điện thoại cơ quan: 06513.563578

 I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng:

1. Vị trí, chức năng:

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp, tiểu thủ công nghiêp, thương mại, xây dựng, phát triển đô thị, kiến trúc, quy hoạch xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, hạ tầng kỹ thuật đô thị, giao thông, khoa học công nghệ trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

 Phòng Kinh tế và Hạ tầng có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng: chịu sự quản lý của UBND huyện đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các sở Công thương, Sở Xây Dựng, Sở Giao Thông, Sở Khoa học và Công nghệ.

 

         2. Nhiệm vụ quyền hạn:

2.1. Trình UBND huyện, chủ tịch UBND huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn. 5 năm và hàng năm về phát triển Công thương, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ trên địa bàn: chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

2.2. Giúp UBND cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND cấp huyện.

2.3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực Kinh tế và Hạ tầng, xây dựng, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ.

2.4. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.

2.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về Công thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ cho cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện

2.6. Tổ chức triển khai ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

2.7. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về các lĩnh vực được giao quản lý; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động Công thương, Xây dựng, Giao thông, Khoa học và Công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.

2.8. Về lĩnh vực Công thương:

- Tổ chức hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triền công nghiệp, mở rộng sản xuất- kinh doanh, tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực Công thương.

- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về điện, vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn  theo quy định của pháp luật và theo quy định của tỉnh.

- Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động khuyến công, hỗ trợ sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện.

- Quản lý nhà nước về hoat động chợ, quy hoạch mạng lưới chợ, siêu thị, dịch vụ thương mại theo phân cấp được giao.

2.9. Về lĩnh vực xây dựng:

a) Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND cấp huyện trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng; cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn huyện;

b) Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND cấp huyện phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND cấp huyện trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

c) Tổ chức lập thẩm định quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp V để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn; kiểm tra việc xây dựng các công trình theo quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; tổ chức công bố công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng, cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cột xây dựng trên địa bàn huyện

d) Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo sửa chữa duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác,sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

đ) Giúp UBND cấp huyện trong tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và nhà công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn huyện theo phân cấp của UBND cấp tỉnh: tổ chức thực hiện công tác điều tra thông kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn huyện; giúp UBND huyện tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp Tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

2.10. Về giao thông vận tải:

a) Tổ chức quản lý quy hoạch, xây dưng, khai thác, bảo vệ, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ( gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn được giao quản lý) thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn theo hướng dẫn của sở chuyên nghành và chỉ đạo của UBND huyện.

b) Làm nhiệm vụ thường trực ban an toàn giao thông cấp huyện, thường trực và triển khai chương trình phát triển GTNT; phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nộ địa, hàng không xảy ra trên địa bàn cấp huyện.

2.11. Về khoa học và công nghệ:

a) Trình chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của bộ khoa học và công nghệ và làm thường trực hội đồng khoa học công nghệ của UBND cấp huyện;

b) Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của sở khoa học và công nghệ;

c) Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2.12. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ đối với các lĩnh vực được giao theo quy định của UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh.

2.13. Quản lý cán bộ, công chức, tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và  phân cấp của UBND cấp huyện.

2.14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giao.

 

II. Quy trình, thủ tục hành chính: có danh sách kèm theo

III. Hạ tầng - dịch vụ:

1. Đường giao thông: tổng chiều dài đường giao thông trên địa bàn huyện là:  Km, trong đó đường nhựa:  Km, đường cấp phối:  Km, đường mòn:  Km.

2. Công viên cây xanh: tại trung tâm huyện đã xây dựng 1 công viên cây xanh với diện tích khoảng 2,4 ha. Ngoài ra các tuyến đường trong trung tâm huyện đã trồng cây xanh dọc theo tuyến đường.

3. Thu gom rác thải: Tại trung tâm thị trấn Than Bình, trung tâm các xã Tân Thành, Tân Tiến, Thiện Hưng đã có xe thu gom rác và vận chuyển đến bãi rác của huyện tại xã Hưng Phước.

4. Dịch vụ bao gồm: Đã có đường dây truyền Intenet đến các trung tâm xã, các mạng điện thoại đã được phủ sóng toàn bộ trên địa bàn huyện.     

Phòng KT-HT


Vũ Ngọc Hạnh

Vũ Ngọc Hạnh

Chuyên viên
01/01/1970

Nguyễn Văn Sơn

Nguyễn Văn Sơn

Chuyên viên
01/01/1970

Nguyễn Sỹ Anh

Nguyễn Sỹ Anh

Trưởng phòng
01/01/1970

Trần Văn Hạnh

Trần Văn Hạnh

P. Trưởng phòng
01/01/1970

Nguyễn Thúy Hằng

Nguyễn Thúy Hằng

P. Trưởng phòng
01/01/1970

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây