Phòng Y tế
  • Điện thoại cơ quan: 06513564020 – 06513564021

A/ Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Y tế:
Phòng y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện về tổ chức, biên chế và công tác, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài sản riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước theo quy định.
Phòng Y tế có chức năng và nhiệm vụ tham mưu giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, Y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, BHYT, Dân số KHHGĐ, quản lý thanh kiểm tra hoạt động của các cơ sở YDTN, VSATTP.
Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
Phòng Y tế làm việc theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng là người đứng đầu đơn vị, quyết định mọi vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng; chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về các công việc liên quan đến toàn bộ hoạt động của Phòng. Ngoài ra, Trưởng phòng phải báo cáo theo yêu cầu, định kỳ các công tác thuộc lĩnh vực mình quản lý trước Sở Y tế, Huyện ủy, HĐND – UBND huyện theo quy định của pháp luật.
Phó phòng giúp việc cho Trưởng phòng và được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực nhất định. Phó phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng đồng thời cùng với trưởng phòng liên đới chịu trách nhiệm trước các cấp có thẩm quyền và trước pháp luật về công việc được phân công phụ trách khi trưởng phòng vắng mặt phó phòng được trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng trong một thời gian nhất định và phải báo cáo và chịu trách nhiệm về những công việc giải quyết trong thời gian được ủy quyền trước trưởng phòng.
Phòng Y tế hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác hàng năm đã được Sở Y tế, UBND huyện giao và theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của Phòng đã được UBND huyện phê duyệt.
Phòng Y tế đảm bảo chế độ họp giao ban hàng tuần, tháng để đánh giá tình hình hoạt động trong tuần, tháng và xây dựng chương trình thực hiện cho tuần, tháng kế tiếp, đồng thời tổ chức các cuộc họp bất thường để triển khai nhiệm vụ đột xuất của Sở Y tế, huyện ủy, UBND huyện giao. Hàng tháng, háng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm, báo cáo Sở Y tế về tình hình hoạt động của Phòng và đề ra chương trình, kế hoạch kỳ sau, kiến nghị giải quyết khó khăn vướng mắc của ngành nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
B/ Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng:
Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
Luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội khóa XII quy định về luật khám bệnh, chữa bệnh.
Nghị định 45/2005/NĐ-CP ngày 6/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Nghị định 96/2011/NĐ-CP ngày 18/10/2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị y tế.
Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/10/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn cấp chứng chỉ và cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập.
Nghị định 69/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng chống HIV/AIDS.
Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật dược.
Quyết định số 11/2007/QĐ – BYT ngày 24/1/2007 của Bộ Y tế ban hành: Nguyên tắc, tiêu chuẩn, thực hành tốt nhà thuốc GPP.
Thông tư số 36/2011/TTLT/BYT-BQP ngày 17/10/2011 của Liên bộ BYT- BQP về hướng dẫn khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phỉ quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực VSATTP.
Nghị định 81/2013/NĐ – CP ngày 19/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực VSATTP.
Luật thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội khóa XII quy định về lĩnh vực thanh tra.
C/ Quy trình, thủ tục hành chính:

STT Tên thủ tục hành chính
1 Kế hoạch hoạt động ngành tháng, quý, năm
2 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu ngành
3 Kế hoạch thực hiện chỉ tiêu khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự
4 Kế hoạch khám sức khỏe tuyển sinh
5 Kế hoạch phòng chống dịch
6 Kế hoạch giám sát chiến dịch uống Vitamin A hàng năm
7 Kế hoạch thực hiện tháng hành động quốc gia VSATTP
8 Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS
9 Kế hoạch thanh kiểm tra liên nghành lĩnh vực VSATTP
10 Kế hoạch thanh kiểm tra liên nghành lĩnh vực HNYDTN

Nguyễn Hoài Anh (TP Y tế)


Nguyễn Hoài Anh

Nguyễn Hoài Anh

Trưởng phòng
01/01/1970

Nguyễn Thị Ái Nhi

Nguyễn Thị Ái Nhi

Kế toán trưởng
01/01/1970

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây