VP HĐND-UBND huyện

Quy định chung
1/. Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, chịu sự chỉ đạo quản lý toàn diện và trực tiếp của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của văn phòng HĐND-UBND Tỉnh. Văn phòng HĐND-UBND huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định.


2/. Văn phòng HĐND-UBND huyện có chức năng tổng hợp, tham mưu phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành mọi mặt hoạt động HĐND-UBND huyện, đảm bảo tính toàn diện, thống nhất liên tục có hiệu lực, hiệu quả.
Nhiệm vụ, quyền hạn:
1/. Tổ chức công tác thông tin và xử lý thông tin.
2/. Giúp thường trục HĐND-UBND và Chủ tịch UBND huyện xây dựng chương trình làm việc hàng năm, hàng quý, hàng tháng. Đồng thời tổ chức theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn, thực hiện chương trình công tác đó.
3/. Chuẩn bị các báo cáo của UBND, Biên tập và quản lý hồ sơ các kỳ họp, phiên họp HĐND-UBND, các cuộc họp và làm việc của thường trực HĐND, của UBND và Chủ tịch UBND huyện, thẩm định tính pháp lý của các văn bản trước khi trình UBND huyện ký ban hành. Tổ chức soạn thảo các đề án do thường trục HĐND, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp giao.
4/. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND trong việc chuẩn bị các đề án (bao gồm: Dự thảo các văn bản pháp quy, các dự án kinh tế - xã hội, văn hóa – y tế, giáo dục, quốc phòng an ninh và các dự án khác). Tham gia ý kiến về nội dung trong quá trình soạn thảo các đề án đó. Thẩm định hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng thẩm định đề án của các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, trình UBND huyện quyết định hoặc các đề án để UBND huyện trình lên cấp có thẩm quyền quyết định.
5/. Tham mưu giúp UBND, Chủ tịch UBND huyện phối hợp với các ban HĐND chuẩn bị nội dung các kỳ họpHĐND và các vấn đề liên quan đến kỳ họp để thường trực HĐND, UBND huyện xem xét quyết định.
6/. Quản lý thống nhất việc ban hành văn bản của HĐND-UBND huyện đsmr bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và các quy định, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức truyền đạt các chỉ thị, Quyết định của UBND huyện và theo dõi, kiểm tra đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, quyết định đó.
7/. Hướng dẫn và kiên\mr tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyệ, UBND các xã, thị trấn về công tác văn thư lưu trữ, nghiệp vụ hành chính văn phòng, thống nhất theo quy định của Nhà nước. Tổ chức quản lý công tác văn thư lưu trữ, hành chính của HĐND-UBND huyện.
8/. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng và quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.
9/. Bảo đảm các điều kiện về vật chất cho các hoạt động và điều hành của thường trực HĐND-UBND huyện, các ban HĐND huyện, các công tác quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng.
10/. Giúp thường trực HĐND, UBND huyện đmả bảo mối quan hệ với Huyện ủy, các Sở, Ban ngành của Tỉnh, các Tổ chức chính trị, xã hội trong Tỉnh, Huyện. Tổ chức tiếp nhận và báo cáo UBND huyện giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật.
11/. Thực hiện tốt việc báo cáo định kỳ và theo yêu cầu đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao lên cấp trên.
12/. Quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất cơ quan, quản lý cán bộ công chức và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức trong cơ quan theo quy định hiện hành.
13/. Duy trì họp cơ quan 02 tuần/lần vào sáng thứ 6; Hội ý Lãnh đạo văn phòng 02 tuần/lần vào sáng thứ 5 (trừ trường họp đột xuất).
14/. Chế độ làm việc theo quy định chung, tuần làm việc 40 giờ. Trong những ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật CB-CC của Văn phòng HĐND-UBND huyện có trách nhiệm trực cơ quan, bảo vệ cơ quan theo sự phân công của Lãnh đạo văn phòng.

(Trích: Quy chế VP.HĐND-UBND huyện)

Danh sách các phòng ban trực thuộc :

Lãnh đạo Văn phòng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Văn Chiêu

Điện thoại:
06513 564 064
Email: tranvanchieu.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Chánh Văn phòng Trần Văn Chiêu
2

Bùi Quang Luyện

Phó Chánh Văn phòng - Trưởng Ban tiếp dân Bùi Quang Luyện
3

Nguyễn Minh Chiến

Phó Chánh Văn phòng Tổng hợp Nguyễn Minh Chiến
4

Nguyễn Thị Mận

Điện thoại:0985140383
Phó Chánh văn phòng hành chính quản trị Nguyễn Thị Mận

Bộ phận Tổng hợp

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Mạnh Điệp

Điện thoại:
06513 3564 150
Chuyên viên (Nội chính) Trần Mạnh Điệp
2

Mã Thị Hậu

Chuyên viên (Văn hóa - Xã hội) Mã Thị Hậu
3

Trần Thành Lộc

Chuyên viên (Kinh tế - Tổng hợp) Trần Thành Lộc

Bộ phận Văn thu - Lưu trữ - Công nghệ thông tin

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Anh

Điện thoại:
06513 563 583
Cán bộ Văn thư Nguyễn Thị Anh
2

Nguyễn Thị Mận

Điện thoại:
06513 563 583
Cán bộ Văn thư Nguyễn Thị Mận
3

Huỳnh Chí Tuấn

Chuyên viên (CNTT) Huỳnh Chí Tuấn

Bộ phận HĐND

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Mạnh Điệp

Điện thoại:
06513.563.571
Chuyên viên Trần Mạnh Điệp

Bộ phận Kế toán

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Thị Liễu

Điện thoại:
06513 563 675
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Liễu

Bộ phận Lái xe - Tạp vụ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Quốc Hiếu

Lái xe Lê Quốc Hiếu
2

Nguyễn Kỳ Hải

Lái xe Nguyễn Kỳ Hải
3

Hà Tuấn Cường

Lái xe Hà Tuấn Cường
4

Đặng Thị Giang

Tạp vụ Đặng Thị Giang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây