Nhiệm vụ của cơ quan Quyền lực và cơ quan Hành chính Nhà nước ở địa phương trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trên địa bàn huyện Bù Đốp

Thứ tư - 13/07/2022 10:24 1.443 0
Nhằm đảm bảo việc thực hiện thắng lợi Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa XIII), Kế hoạch số 77-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong toàn huyện. Nâng cao nhận thức sâu sắc của các cấp Ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình hiện nay. Triển khai các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Kết luận của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh uỷ đến cơ quan Quyền lực và cơ quan Hành chính Nhà nước các cấp trong huyện để tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến rõ rệt, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (Khóa XI) nhiệm kỳ 2020-2025 đã triển khai Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 01/7/2022 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) tại phiên họp lần thứ 9, diễn ra ngày 08/7/2022. Qua đó, Huyện ủy đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với HĐND, UBND các cấp trong huyện cần tập trung thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chặt chẽ và đồng bộ từ huyện đến cơ sở cụ thể:
 
- Hội đồng Nhân dân huyện: Cụ thể hóa những nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Trung ương và Kế hoạch của Huyện uỷ thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện đảm bảo phù hợp tình hình thực tế và đúng theo thẩm quyền. Nâng cao chất lượng thẩm tra, ban hành các văn bản, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân huyện; nâng cao chất lượng các kỳ họp và chất lượng ban hành nghị quyết của Hội đồng Nhân dân các cấp. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, thực hiện kiến nghị sau giám sát của Hội đồng Nhân dân, các cơ quan của Hội đồng Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy nhà nước trên địa bàn huyện. Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định. Tổ chức vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử của HĐND huyện; chú trọng cập nhật thông tin về triển khai, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII).
 
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 9 (khóa XI) triển khai Kế hoạch số 53-KH/HU của Huyện ủy
về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII)

 
- Ủy ban Nhân dân huyện: Nâng cao hiệu quả việc thực thi pháp luật và quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nghiên cứu, đề xuất với Hội đồng Nhân dân huyện đề xuất, tổ chức thực hiện tốt chính sách liên quan đến các lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên... để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và tạo sự thống nhất, khả thi, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.  
 
Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động, chương trình đột phá và các Đề án phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020-2025) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Trước mắt, thực hiện tốt các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đảm bảo an toàn, an ninh mạng. 

Chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của huyện phục vụ tốt cho Nhân dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh. Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm Kế hoạch của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18/5/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025; xây dựng Quy chế hoạt động của chính quyền điện tử và của Trung tâm điều hành thông minh (IOC) và duy trì hiệu quả Cổng thông tin điện tử của UBND huyện.

Thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực thi đạo đức, văn hóa công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", vi phạm pháp luật. Hàng năm, đánh giá và công bố các chỉ số: Cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.  

Chỉ đạo giải quyết kịp thời những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, tập trung đông người; xử lý có hiệu quả những vụ việc tồn đọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận, các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. 

Nâng cao chất lượng công tác thẩm định các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện; hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan sơ kết 05 năm việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham mưu triển khai thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý trong hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước; đánh giá kết quả thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.  

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành xây dựng Kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Kế hoạch của Huyện uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thuộc phạm vi quản lý. Tăng cường thực hiện các giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện yêu cầu HĐND, UBND huyện tăng cường thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện; những nơi không thực hiện nghiêm hoặc không kịp thời triển khai thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Huyện ủy. Định kỳ hằng năm (trước ngày 10/12) báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm về Huyện ủy.

Tác giả bài viết: Trung Hiếu - VPHU

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Danh mục
Niên giám thống kê
Thông tin quy hoạch
Thủ tục hành chính
Đề tài khoa học
Công báo Bình Phước
Công báo chính phủ
Chính phủ
Bảo vệ biển đảo
Xây dựng nông thôn mới
Người LĐ và Doanh nghiệp
Đạo đức HCM
Hướng tới bầu cử
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,402
  • Tháng hiện tại69,103
  • Tổng lượt truy cập15,138,312
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây