UBND huyện Bù Đốp

https://budop.binhphuoc.gov.vn


THÔNG BÁO LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   CHI NHÁNH TỈNH BÌNH PHƯỚC                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            
 Số:  136/TB-PGD 


                  THÔNG BÁO                                 
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM

 
Thực hiện thông báo số 774/TB-NHCS ngày 12 tháng 10 năm 2020 của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước, về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ các tổ chức tín dụng), cá nhân tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước.
Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp thông báo lãi suất huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ các tổ chức tín dụng), cá nhân như sau:
1. Lãi suất:

                                                                                    Đơn vị: %/năm.
STT KỲ HẠN
LÃI SUẤT
 
01 Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng

0,1
 
02 Kỳ hạn 01 tháng
3,3
 
03 Kỳ hạn 02 tháng
3,3
 
04 Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng
3,6
05 Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng
4,2
 
06 Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng
4,2
 
07 Kỳ hạn từ 12 tháng trở lên
5,8
 


Ghi chú:
- Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức nhận tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân theo quy định tại Khoản 13, Điều 4, Luật Các tổ chức tín dụng.
- Mức lãi suất tối đa với tiền gửi nêu trên áp dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ. Riêng cách thức trả lãi đối với tiền ký quỹ bằng đồng Việt Nam của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, thực hiện theo công văn số 2401/NHCS-TDNN ngày 12/5/2020 của Tổng Giám đốc NHCSXH (Đối với tiền ký quỹ của khách hàng vay vốn NHCSXH, thực hiện lãi suất tiền gửi bằng lãi suất tiền vay để ký quỹ. Đối với tiền gửi ký quỹ của khách hàng không vay vốn NHCSXH thực hiện lãi suất tiền gửi theo quy định tại Điểm 1 Thông báo này); lãi suất tiền gửi của các đối tượng vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, thực hiện theo công văn số 2526/NHCS-TDSV ngày 27/7/2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH (mức lãi suất tiền gửi bằng với mức lãi suất cho vay nhà ở xã hội tại NHCSXH do Thủ tướng Chính phủ quyết định cho từng thời kỳ).
2. Đối với lãi suất tiền gửi có kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức cá nhân tại NHCSXH phát sinh trước ngày Thông báo này có hiệu lực thi hành, được thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, khách hàng không đến lĩnh tiền gửi, đơn vị chuyển sang kỳ hạn tương đương tiếp theo và áp dụng lãi suất đối với tiền gửi theo quy định tại Điểm 1 Thông báo này.
3. Thông báo này có hiệu lực từ ngày 13/10/2020 và thay thế các thông báo trước đây.   
Trên đây là thông báo lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam của Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Bù Đốp.


Nơi nhận:                                                                       GIÁM ĐỐC
- Trưởng BĐD-HĐQT huyện;
- BGD PGD;                                                                                                                         
- 02 Tổ Nghiệp vụ;
- Lưu.
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây