Phòng Dân tộc

 a. Về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan:
- Chức năng:

Căn cứ Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về thành lập Phòng Dân tộc thuộc UBND huyện Bù Đốp tỉnh Bình Phước: Phòng Dân tộc là cơ quan chuyên môn, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc trên địa bàn huyện.
 - Nội dung hoạt động của cơ quan (nhiệm vụ và quyền hạn):
Căn cứ Thông tư liên tịch số 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06/5/2004 của Uỷ ban Dân tộc - Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp UBND quản lý nhà nước về công tác dân tộc ở địa phương, Phòng Dân tộc có nhiệm vụ:
+ Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác dân tộc trên địa bàn và tổ chức, triển khai thực hiện theo các văn bản đó sau khi được phê duyệt;
+ Trình UBND huyện kế hoạch công tác dài hạn và hàng năm về công tác dân tộc; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt;
+ Giúp UBND huyện trong việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc, các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện; công tác định canh, định cư đối với đồng bào DTTS;
+ Phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng và các quy định của pháp luật;
+ Giúp UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới dân tộc theo quy định của pháp luật;
+ Giúp UBND huyện hướng dẫn UBND cấp xã trong việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác dân tộc;
+ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo, thống kê về đánh giá tình hình và kết quả thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn với UBND huyện và Ban Dân tộc tỉnh;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của UBND huyện.
(Gửi kèm danh mục tổ chức).
b. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và văn bản pháp luật có liên quan:
Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.
Nghị định số 53/2004/NÐ-CP ngày 18/02/2004 của Chính phủ về kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân các cấp.
Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định trình độ công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện thuộc tỉnh Bình Phước.
Quyết định 133/QĐ-UBND ngày 18/01/2011 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế làm công tác dân tộc thuộc UBND các cấp.
d. Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách, chiến lược, quy hoạch chuyên ngành:
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 08/8/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về triển khai thực hiện Đề án “tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2013-2016”.
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015
e. Địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan:
phongdantocbudop@gmail.com
f. Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công:
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.
Tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Phan Trung Thành (TP Dân tộc)


Nguyễn Hùng Cường

Nguyễn Hùng Cường

Trưởng phòng
22/03/1969

Nguyễn Văn Tiến

Nguyễn Văn Tiến

Cán bộ chính sách
01/01/1979

Nguyễn Hữu Duệ

Nguyễn Hữu Duệ

Công chức
15/02/1972

Mã Thị Hậu

Mã Thị Hậu

Công chức
18/07/1994

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây